ODRŽAVANJE I SERVIS

AZBAR za svu isporučenu i instaliranu opremu na lokaciji korisnika opreme nudi sljedeće servisne usluge:

  • preventivno servisno održavanje temeljem ugovora
  • interventno servisno održavanje temeljem ugovora
  • interventno servisno održavanje na poziv

Bez obzira na izabranu opciju, AZBAR pruža uslugu servisne podrške 24/7, dolaskom na lokaciju korisnika ili tzv. podrškom na daljinu (telefon, e-mail, udaljeni pristup Internetom).

Pod preventivnim servisnim održavanjem opreme podrazumijeva se sav potreban redovni pregled i poslovi koji omogućuju uredno korištenje servisno održavane opreme, a provodi se dva puta godišnje u terminu dogovorenim s korisnikom usluge.

Interventno servisno održavanje u slučaju nefunkcioniranja opreme podrazumijeva intervencije koje su neophodne za uredno korištenje održavane opreme. Ugovoreno vrijeme početka interventnog servisnog održavanja na lokaciji Naručitelja od trenutka preuzimanja prijave iz kvara može iznositi između 4, 8, 12 ili 24 sata.

Cijena interventnog servisnog održavanja ovisi o tome da li je potpisan godišnji ugovor o održavanju (povoljnije za korisnika) ili je korisnik izabrao opciju interventnog održavanja na poziv.

Garantni rok na kupljenu opremu je 12 mjeseci, a na servisne usluge 6 mjeseci. Rezervni dijelovi i potrošni materijal su osigurani.